معبر نور یا تونل جهنم

انقلاب کشاورزی به انقلاب صنعتی انجامید، انقلاب صنعتی، انقلاب های سیاسی را در پی داشت، سپس نوبت به انقلاب فناوری های عصر دیجیتال رسید و بدون شک حالا نوبت انقلاب نظام اقتصادی حاکم بر جهان است. نظام اقتصادی ناعادلانه کنونی حاکم بر جهان بر پایه های لرزان استوار است. که با هجوم فناوری ها نوین دیجیتال به خود لرزیده و جغرافیای اقتصادی جهان در حال تغییر است.انقلاب دیجیتال با در نوردیدن مرزهای سیاسی، جهان و نظام اقتصادی جدیدی را پدید خواهد آورد، جهانی یکپارچه که جهان مجازی نامیده می شود ولی واقعی تر از جهان فیزیکی است، و انقلاب دیجیتال و فناوری  بدون شک عصر “اقتصاد دیجیتال” را خواهد ساخت

ادامه مطلب

ارسال دیدگاه