تحولات جامعه بشری در بستر تاریخ

 این دیدگاه بر اساس نظریات مارکس “در بستر تاریخ” و چارلز داروین “در بستر علوم طبیعی” استوار شده است، خاستگاه این دو دانشمند تحول در نحوه نگرش اندیشمندان غربی در سدۀ نوزدهم در اروپاست که پیشرفت انفجار گونه علوم کاربردی منجر به این گردید تا به مسائل اجتماعی ، انسانی و تاریخی نیز با روش های علمی نگریسته شود؛ اگر بخواهیم خط جدایی برای این دو نظریه در نظر بگیریم نظریه مارکس بیشتر “تجربه گرا” و نظریه داروین “تکامل گراست” نظریه پردازان کارکرد گرا که به نوعی نظریه تکامل داروین را به علوم اجتماعی بسط داده اند، نیازهای انسان و محیطی که انسان در آن زندگی می کند

ادامه مطلب

ارسال دیدگاه