انقلاب صنعتی چهارم رونق جهاني شدن

آیا انقلاب صنعتی چهارم و رونق جهانی شدن ظرفیت ایجاد یک تعهد مشترک برای آینده ای مشترک بر اساس ارزش های متقابل فرهنگی را دارد؟

 مهم است که توجه داشته باشیم تنها زمانی که فناوری تبدیل به یک سیستم می شود جهان تغییر می کند.

تجزیه و تحلیل آخرین راهکارهای استراتژیک انقلاب صنعتی چهارم

جهانی سازی و فناوری در هم تنیده هستند. حرکت عمومی، کالاها و ایده ها بوسیله اشکال جدیدی از حمل و نقل و ارتباطات تسریع و گسترش می یابد . و توسعه فناوری، به نوبه خود، با تنوع ایده ها افزایش می یابد که از دستاوردهای جهانی شدن حاصل می شوند. در طول هر مرحله از جهانی شدن، فناوری نقش تعیین کننده ای در شکل دادن به فرصت ها و تهدیدها داشته است.  انقلاب صنعتی چهارم نیز دنیا را در مرحله جدیدی از جهانی شدن قرار می دهد

ادامه مطلب

ارسال دیدگاه