کنفرانــس بیــن المللــی مدیریــت دانــش، بلاکچین و اقتصــاد

اولین کنفرانــس بیــن المللــی مدیریــت دانــش، بلاکچین و اقتصــاد توســط انجمن مدیریت دانش ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تاریــخ ۲۲ آبــان ۱۳۹۸ در تهــران و بــا هــدف ايجــاد زمينــه مناســب بــراي تعامــل، تبــادل نظــر و انتقــال تجربيــات و ارائــه دســتاوردهای محققــان و پژوهشــگران ایــن حــوزه، گســترش و توسـعه فضـای تعامـل بیـن سـطوح مختلـف راهبـردی و عملیاتــی، فراهــم کــردن زمینــه انجــام تحقیقــات و پژوهــش هــای علمــی و کاربــردی در ایــن حــوزه، ارائـه موضوعـات جدیـد و اسـتاندارد نویـن، معرفـی و بازتــاب نتایــج تحقیقــات، پژوهشــها، تجربــه هــا و نـوآوری هـای علمـی دانشـگاه هـا و نیـل بـه توسـعه پایــدار بــا همــکاری اســاتيد دانشــگاه‏هــای معتبــر سراسـر کشـور و فعالان، دانشـجویان، پژوهشـگران و اندیشـمندان کلیـه مراکـز پژوهشـی و دیگـر سـازمان هــای مدیریتــی برگــزار خواهــد شــد..

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اختصاصی کنفرانس به آدرس  mbeconf.com مراجعه نمایید.

ارسال دیدگاه