اهداف

معرفی رمزارزها و فناوری پشت آن ها (بلاکچین)

تبیین اقتصاد مبتنی بر فناوری های نوین و فرهنگ اقتصادی حاکم بر جهان جدید

شناخت و بیان ویژگی های عصر نوین

چگونگی مواجهه با عصر نوین و اقتصاد جدید جهانی

آموزش چگونگی تعامل با بازارهای جدید و مدیریت کسب و کار در عصر نوین

پوشش اخبار در حوزه رمزارزها و بلاکچین

پوشش رویدادهای علمی و فرهنگی و توسعه ای در حوزه رمزارزها و بلاکچین

ایجاد فرصت بحث و تبادل نظر بین سطوح مختلف مرتبط با موضوع رمزارزها و بلاکچین

آرمان ما

ایجاد انگیزه رشد در تمامی سطوح اقتصادی بگونه ای که تمامی سطوح از کل تا جز بر اساس رسیدن به رفیع ترین قله های اقتصاد در سطح بین المللی، برای خود، کشور و جهان تلاش کنند.

بیانیه ماموریت

مخاطبان ما تمامی اقشار جامعه هستند، کسانی که دغدغه آینده خود و دیگران را دارند.

ما تمام سعی خود را بکار می گیریم تا بر لبه دانش جهانی حرکت کنیم و مخاطبان را ازآخرین رویدادهای علمی و فرهنگی حوزه رمزارزها و بلاکچین با خبر کنیم.

به قدرت فضای مجازی آگاهیم و به توانایی های رسانه های چاپی نیز ایمان داریم با ترکیب فضای مجازی و فضای عینی بر آن هستیم تا آنچه در جهان در حال وقوع است با استفاده از تمام امکانات برای مخاطبان بیان کنیم.

به قدرت تغییر ایمان داریم و با تغییر در فرم و محتوا مخاطبان را در جریان تغییرات جهانی قرار می دهیم.

تبلیغات را راهی برای کسب سود برای خود نمی دانیم بلکه یک تعامل و مشارکت دو سویه بر می شماریم که ادامه حیات هر مجموعه را ممکن می سازد.

اعتمادسازی بین خود و مخاطبان و سپس در میان مخاطبان موجب تشکیل شبکه های قدرتمندی می شود که می توانند در حوزه های مختلف اثرگذار باشند، تشکیل شبکه هایی با هدفدار و تاثیرگذار آینده مشترک ما را می سازد.

مطالب دست اول و خاص استراتژی محتوای ماست.

چشم انداز

اقتصاد پدیده ای یک بعدی نیست که فقط رشد مالی را در نظر داشته باشد. اقتصاد بدون در نظر گرفتن پدیده های اجتماعی مانند فرهنگ، محیط زیست، عدالت، اعتماد و رشد پایدار غولی تک چشم خواهد بود که انسان را به سمت دره های تاریک سقوط رهنمون خواهد شد. عصر جدید، عصر نگاه نو به پدیده های اجتماعی از منظر اقتصاد است. عصری که فرصت های برابر برای تمام افراد در هر جایی فراهم آورد. عصری که می بیند، می فهمد، تحلیل می کند و بهترین عمل را با توجه به تمامی شاخص های مربوط به انسان و جهان انجام می دهد. ما حهانی را در چشم انداز خود قرار داده ایم که برای همه قابلیت حیات و رشد را فراهم می آورد، با در نظر گرفتن ارزش ها و آرمان های متعالی، که منجر به رشد مادی و معنوی انسانیت شود. رشدی در همه ابعاد.